Všeobecné obchodní podmínky

 1. Prodávající:

 1. Internetový obchod na adrese www.wegett.cz provozuje:

IKIN Furniture s.r.o.

IČ: 087 90 442

DIČ: CZ08790442

Se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 325350

Zastoupená Davidem Sadovským, jednatelem

Email: wegett@wegett.cz

Telefon: +420 702 981 174

(dále jen „prodávající“)

Showroom a výdej: Kampelíkova 20, 602 00 Brno

Číslo účtu FIO: 2601795426/2010

IBAN FIO: CZ7920100000002601795426

BIC / SWIFT FIO: FIOBCZPPXXX

 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „všeobecné obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu, případně smlouvu o dílo (dále jako „smlouva“), mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“ nebo „objednatel“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího dostupného na: www.wegett.cz (dále jen „internetový obchod“).

 2. Předmětné všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, případně další smluvní dokumentace, svědčící o uzavření smluvních vztahů mezi stranami, kterým jsou například dodací listy, potvrzení o převzetí zboží, oběma stranami akceptovaná nabídka či potvrzená objednávka atd.

 3. Odchylná ujednání ve smlouvě, resp. smluvní dokumentaci, sjednaná mezi stranami mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 5. Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal zboží apod., či jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu.
 6. Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě (včetně akčního zboží či výprodeje) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů nebo nabídka platnosti jsou v internetovém obchodě vždy uvedeny.
 7. Pokud prodávající provozuje akci pro zákazníky, která má své vlastní akční podmínky, mají akční podmínky přednost před těmito obchodními podmínkami; případně se tyto obchodní podmínky použijí podpůrně, pokud úprava v akčních podmínkách chybí, nebo je neplatná.

 1. Uzavření smlouvy

 1. Internetový obchod obsahuje označení zboží, popis jeho vlastností a parametry produktu.U předmětného zboží je zároveň uvedena cena za kus, a to včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 3. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře, a to těmito způsoby:

a) prostřednictvím zákaznického účtu na základě předchozí registrace v internetovém obchodě;

b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere druh zboží a počet kusů zboží a uvedené vloží do nákupního košíku v rámci internetového obchodu. Následně si kupující zvolí způsob doručení a platby, u nichž jsou uvedeny informace o nákladech spojených s dodáním zboží příslušným způsobem dodání a o nákladech spojených s určitým druhem platby.

 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl či vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“, čímž se objednávka pro kupujícího stává závaznou, tj. vzniká kupujícímu závazek k úhradě objednaného zboží pro případ akceptace objednávky ze strany prodávajícího. Veškeré údaje, které kupující uvede v objednávce, jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího „zaškrtnutím“ prázdného čtvercového pole o tom, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů a dalšími případnými požadovanými souhlasy. Na existenci těchto obchodních podmínek a jejich znění je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 4. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po obdržení objednávky, kupujícímu tuto objednávku potvrdí, a to na emailovou adresu, kterou kupující uvede ve své objednávce. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy a smlouva je tedy uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. Společně s potvrzením objednávky zašle prodávající kupujícímu na emailovou adresu tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy.
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, a to dle množství zboží, výše kupní ceny apod., požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to i telefonicky.
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle prodávající kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku, která se považuje za nový návrh smlouvy. Smlouva je v tomto případě uzavřena, pokud kupující potvrdí přijetí nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu.
 8. Kupující může zrušit objednávku do 24 hodin po odeslání přes internetový obchod, a to i bez udání důvodu.
 9. Prodávající má právo odmítnout objednávku, a to hlavně pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 10. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících nákladů (DPH, doprava apod.) nebo jeho převzetím, dle toho, co nastane později, není-li ujednáno jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.

 1. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailem) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné. Ceny se vztahují k popsaným produktům.

 2. Prodávající nepřizpůsobuje ceny zboží osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.

 3. Cenu zboží a případné náklady na dodání zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:
  a) bankovním převodem na základě faktury;
  b) prostřednictvím Apple/Google/Microsoft Pay;
  c) platební kartou online;
  d) na dobírku hotovostní platbou při předání.

 4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Balné je zdarma u všech zásilek.

 5. U nadměrných zásilek může být dodatečně účtována přirážka k ceně přepravy, o které bude prodávající kupujícího informovat. Dále může být účtována přeprava dle základních tarifů v případě akčních nabídek, doprodejů a slev. Aktuální hodnota poštovného je vždy uvedena v košíku při výběru dopravce a v potvrzení objednávky.

 6. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby prostřednictvím Apple (Stripe)/Google/Microsoft Pay, GoPay, příp. jiné vybrané služby, a prostřednictvím platby platební kartou online je kupní cena splatná při objednání zboží. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je cena splatná do dvou (2) dnů od uzavření smlouvy. V tomto případě je splatnost také uvedena v daňovém dokladu/faktuře.

 7. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 8. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, s výjimkou případů, kdy prodávající určí s ohledem na charakter a další parametry objednávky. V takovém případě prodávající vystaví kupujícímu zálohový list.

 9. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši ceny za dopravu, je-li sjednána, a další náklady. Faktura je kupujícímu zaslána elektronicky na email, a to nejpozději do 1 dne po převzetí zboží.

 1. Dodání zboží

 1. Prodávající je dle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání.

 2. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné.

 3. Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami.

 4. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, zpravidla objednávky expedujeme v rozmezí 5 až 14 dnů od potvrzení objednávky kupujícímu na jeho emailovou adresu, není-li dohodnuto jinak. Expediční doba začíná vždy běžet první následující pracovní den po potvrzení objednávky prodávajícím.

 5. V případě, že je objednávka kupujícího vázána na konkrétní událost, jako například Vánoce, narozeniny atd., musí tuto skutečnost kupující uvést do poznámky k objednávce, aby mohl prodávající kupujícího co nejdříve kontaktovat a zajistit včasné doručení.

 6. Doba doručení se prodlužuje o lhůtu potřebnou dopravcem k dodání zboží.

 7. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je povinen prodávající kupujícího neprodleně informovat. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

 8. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 9. Nepřevezme-li kupující věc v čase doručení, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

 10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 12. Pokud kupující zvolí osobní odběr zboží, je možné si objednávku vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech bude prodávající kupujícího informovat. Objednávky lze vyzvedávat v prostorách výdeje a skladu na adrese Maničky 4/40, 616 00 Brno, a to po předchozí telefonické domluvě.

 13. Prodávající zajištuje či zprostředkuje dodání objednaného zboží, přičemž jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých dopravních služeb, s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti příslušného dopravce. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému nenese prodávající odpovědnost za opožděné dodání zboží.

 14. Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

 15. Zásilka je obvykle doručena do druhého, resp. třetího dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

 1. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 2. Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je součástí těchto všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou adresu nebo adresu výdeje a skladu prodávajícího uvedenou v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

 3. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odstavci VII. odst.1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

 4. Odstoupit od smlouvy však dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanského zákoníku“) nelze mimo jiné v případech, kdy bylo zboží upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, v případech, kdy byla předmětem dodávka zboží v zapečetěném obalu, který spotřebitel porušil a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 5. V případě odstoupení od smlouvy zašle nebo předá kupující prodávajícímu zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží vyzvedne sám. Lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, prodávající od kupujícího obdrží zboží,  nebo než mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 7. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který je prodávajícím nabízen, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 8. Kupující, který odstoupil od smlouvy, vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, a je-li to možné, v původním obalu. Kupující ale odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny.

 9. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel přerušil výrobu nebo dovoz zboží, kupující nepřevzal předchozí objednávku nebo opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu. Prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího prostřednictvím jeho emailové adresy, aby se s ním dohodnul na dalším postupu (např. dodání jiného zboží apod.), a pokud prodávající a kupující nenaleznou náhradní řešení, vrátí prodávající kupujícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

 1. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 2. Ke zboží kupující vždy obdrží daňový doklad, a to prostřednictvím emailu. Záruční list pak je pak součástí balíku.

 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, zboží:
  a. odpovídá ujednanému popisu, druhu, množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  b. je vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
  c. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
  a. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  b. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  c. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  d. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
  Odpovědnost prodávajícího dle písm. a) až d) není dána v případě, že prodávající kupujícího před uzavření smlouvy zvlášť upozornil, že některá vlastnost zboží se liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 5. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.

 6. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, tj. při převzetí zboží, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. V případě neoprávněné reklamace se doba určená k vytknutí vady neprodlužuje.

 7. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí a v případě koupě použitého zboží v době jednoho roku od převzetí zboží.

 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu způsobil sám. Vadou zboží není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 9. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží bez vady mělo.

 10. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné potíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

 11. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  a. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, tj. například ji neodstranil v přiměřené lhůtě, případně nebo i tehdy, pokud kupujícímu nebyly prodávajícím nahrazeny náklady účelně vynaložené při poskytnutí věci prodávajícímu k odstranění vady,
  b. se vada projeví opakovaně,
  c. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  d. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího,

 12. Žádá-li kupující přiměřenou slevu, tato se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel.

 13. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

 14. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy tehdy, pokud prodávající prokáže, že vada zboží je nevýznamná.

 15. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, a to jedním z následujících způsobů:
  a. elektronicky na email: wegett@wegett.cz
  b. telefonicky na +420 702 981 174
  c. písemně dopisem zaslaným na uvedené adresy prodávajícího, tj. Kampelíkova 20, 602 00 Brno, nebo Maničky 4/40, 616 00 Brno,
  d. osobně na adrese Maničky 4/40, 616 00 Brno,
  Kupující zasílá zboží a činí další faktické úkony související s uplatněním práv z vadného plnění na adrese Maničky 4/40, 616 00 Brno, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

 16. V případě reklamace zboží, které se obtížně přepravuje, uplatní kupující práva z vadného plnění nejdříve emailem na emailovou adresu uvedenou v záhlaví, aby mohl být zvolen vhodný postup a zajištěna přeprava uvedeného zboží.

 17. Kupující uveden při uplatnění práva z vadného plnění své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby při uplatnění reklamace předložil doklady, že koupil zboží skutečně od prodávajícího, a to např. předloženém kopie dodacího listu, faktury apod.

 18. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 19. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 20. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

 21. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

 22. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 23. Záruku za jakost prodávající poskytuje pouze v případě, kdy je na obalu zboží, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření smlouvy uvedena záruční doba, nebo doba použitelnosti zboží. Záruka za jakost vzniká prohlášením prodávajícího, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Záruka vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro kupujícího méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna.

 24. Zaručí-li se prodávající, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu věci.

 25. Záruční doba činí dvacet čtyři (24) měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. K uplatnění vad je nutné předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu (kopii faktury) a popis vad, které zboží vykazuje. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu ve lhůtě určené délkou záruční doby.

 26. Záruční lhůta začíná běžet od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li však věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení.

 27. Prodávající vydá kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat
  a. údaj, že má kupující ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a
  b. označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.
  Nesplněním povinnosti vydat kupujícímu potvrzení o záruce za jakost (záruční list) s výše uvedenými informacemi není platnost záruky dotčena.

 28. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé při běžném používání výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky, nedodržením technických podmínek skladování.

 29. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, a které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.

 30. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 1. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 1. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email:adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.
 2. Dalšími kontrolními orgány jsou:
  a) příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,
  b) Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,
  c) Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 3. Vznikne-li na základě uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti kupujícího – spotřebitele, má tento kupující vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, email: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel – kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Kupující a prodávající si pro rozhodování sporů výslovně volí jako příslušné soudy v České republice.

 2. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů.

 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, forem, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením a účelem.

 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 8. Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek před odesláním objednávky, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit.

 9. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná a může být kupujícímu zaslána elektronicky nebo písemně na základě vznesené žádosti.

 10. Znění všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 11. Kupující zakoupením zboží od prodávajícího dává souhlas s tím, že prodávající je oprávněn zveřejňovat fotografie a další materiály týkající se výroby a vzhledu zboží, zejména zboží vyrobeného na míru, a to včetně loga nebo názvu kupujícího (avšak jen právnické osob), a že může využít tyto fotografie a jiné marketingové materiály a činit a zpřístupnit reference kupujícího o výrobě zboží, a to zejména k propagaci, reklamě a podobným účelům na svých webových stránkách, sociálních sítích jako Facebook, Instagram, Twitter apod., případně na dalších místech určených ke zvýšení povědomí o zboží prodávajícího (dále jen: „propagace zboží“). V případě nesouhlasu kupujícího se zveřejněním marketingových podkladů, oznámí kupující tuto skutečnost písemně prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží, jinak se má za to, že s podmínkami propagace zboží, uvedených v tomto odstavci obchodních podmínek bez výhrad souhlasí, když s tímto projevil souhlas odesláním objednávky a potvrzením údajů uvedených v objednávce a objednávkovém formuláři.

 12. Tyto obchodní podmínky nabývající účinnosti dnem 15. 2. 2023

V Brně dne 15. 2. 2023Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

IKIN Furniture s.r.o.

IČ: 087 90 442

Stromovka 1

637 00 Brno

Email: wegett@wegett.cz

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dodávce zboží, dle specifikací níže:

Číslo objednávky:

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Datum:

Podpis spotřebitele

(pokud zasíláno v listinné podobě)