Všeobecné obchodní podmínky

 1. Prodávající:

 1. Internetový obchod na adrese www.wegett.cz provozuje:

IKIN Furniture s.r.o.

IČ: 087 90 442

DIČ: CZ08790442

Se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 325350

Zastoupená Davidem Sadovským, jednatelem

Email: [email protected]

Telefon: +420 702 981 174

Showroom a výdej: Kampelíkova 20, 602 00 Brno

Číslo účtu FIO: 2601795426/2010

IBAN FIO: CZ7920100000002601795426

BIC / SWIFT FIO: FIOBCZPPXXX

 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „všeobecné obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu, případně smlouvu o dílo (dále jako „smlouva“), mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen „kupující“ nebo „objednatel“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího dostupného na: www.wegett.cz (dále jen „internetový obchod“).

 2. Předmětné všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, případně další smluvní dokumentace, svědčící o uzavření smluvních vztahů mezi stranami, kterým jsou například dodací listy, potvrzení o převzetí zboží, oběma stranami akceptovaná nabídka či potvrzená objednávka atd.

 3. Odchylná ujednání ve smlouvě, resp. smluvní dokumentaci, sjednaná mezi stranami mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 1. Uzavření smlouvy

 1. Internetový obchod obsahuje označení zboží, popis jeho vlastností a parametry produktu.U předmětného zboží je zároveň uvedena cena za kus, a to včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 3. Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře, a to těmito způsoby:

a) prostřednictvím zákaznického účtu na základě předchozí registrace v internetovém obchodě;

b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere druh zboží a počet kusů zboží a uvedené vloží do nákupního košíku v rámci internetového obchodu. Následně si kupující zvolí způsob doručení a platby, u nichž jsou uvedeny informace o nákladech spojených s dodáním zboží příslušným způsobem dodání a o nákladech spojených s určitým druhem platby.

 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednávky. Veškeré údaje, které kupující uvede v objednávce, jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů.

 4. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po obdržení objednávky, kupujícímu tuto objednávku potvrdí, a to na emailovou adresu, kterou kupující uvede ve své objednávce. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy a smlouva je tedy uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, a to dle množství zboží, výše kupní ceny apod., požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to i telefonicky.

 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle prodávající kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku, která se považuje za nový návrh smlouvy. Smlouva je v tomto případě uzavřena, pokud kupující potvrdí přijetí nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu.

 8. Kupující může zrušit objednávku do 24 hodin po odeslání přes internetový obchod, a to i bez udání důvodu.

 9. Prodávající má právo odmítnout objednávku, a to hlavně pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 10. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 1. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailem) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady na dodání zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

a) bankovním převodem na základě faktury;

b) prostřednictvím Apple/Google/Microsoft Pay;

c) platební kartou online;

d) na dobírku hotovostní platbou při předání.

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Balné je zdarma u všech zásilek.

 2. U nadměrných zásilek může být dodatečně účtována přirážka k ceně přepravy, o které bude prodávající kupujícího informovat. Dále může být účtována přeprava dle základních tarifů v případě akčních nabídek, doprodejů a slev. Aktuální hodnota poštovného je vždy uvedena v košíku při výběru dopravce a v potvrzení objednávky.

 3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby prostřednictvím Apple (Stripe)/Google/Microsoft Pay, GoPay, příp. jiné vybrané služby, a prostřednictvím platby platební kartou online je kupní cena splatná při objednání zboží. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je cena splatná do dvou (2) dnů od uzavření smlouvy. V tomto případě je splatnost také uvedena v daňovém dokladu/faktuře.

 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, s výjimkou případů, kdy prodávající určí s ohledem a charakter a další parametry objednávky. V takovém případě prodávající vystaví kupujícímu zálohový list.

 1. Dodání zboží

 1. Prodávající je dle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání.

 2. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné.

 3. Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami.

 4. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, zpravidla objednávky expedujeme v rozmezí 5 až 14 dnů od potvrzení objednávky kupujícímu na jeho emailovou adresu, není-li dohodnuto jinak. Expediční doba začíná vždy běžet první následující pracovní den.

 5. V případě, že je objednávka kupujícího vázána na konkrétní událost, jako například Vánoce, narozeniny atd., musí tuto skutečnost kupující uvést do poznámky k objednávce, aby mohl prodávající kupujícího co nejdříve kontaktovat a zajistit včasné doručení.

 6. Doba doručení se prodlužuje o lhůtu potřebnou dopravcem k dodání zboží.

 7. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je povinen prodávající kupujícího neprodleně informovat. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

 8. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 11. Pokud kupující zvolí osobní odběr zboží, je možné si objednávku vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech bude prodávající kupujícího informovat. Objednávky lze vyzvedávat v prostorách výdeje a skladu na adrese Maničky 4/40, 616 00 Brno, a to po předchozí telefonické domluvě.

 12. Prodávající zajištuje či zprostředkuje dodání objednaného zboží, přičemž jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých dopravních služeb, s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti příslušného dopravce. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému nenese prodávající odpovědnost za opožděné dodání zboží.

 13. Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

 14. Zásilka je obvykle doručena do druhého, resp. třetího dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

 1. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 2. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je součástí těchto všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou adresu nebo adresu výdeje a skladu prodávajícího uvedenou v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

 3. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odstavci VI.1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

 4. Odstoupit od smlouvy však dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanského zákoníku“) nelze mimo jiné v případech, kdy bylo zboží upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, v případech, kdy byla předmětem dodávka zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 5. V případě odstoupení od smlouvy zašle nebo předá kupující prodávajícímu zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který je prodávajícím nabízen, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 8. Kupující, který odstoupil od smlouvy, vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, a je-li to možné, v původním obalu. Kupující ale odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny.

 9. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel přerušil výrobu nebo dovoz zboží, kupující nepřevzal předchozí objednávku nebo opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu. Prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího prostřednictvím jeho emailové adresy, aby se s ním dohodnul na dalším postupu (např. dodání jiného zboží apod.), a pokud prodávající a kupující nenaleznou náhradní řešení, vrátí prodávající kupujícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

 1. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 2. Ke zboží vždy obdržíte daňový doklad, a to prostřednictvím emailu. Záruční list pak je pak součástí balíku.

 3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího, zasílá zboží a činí další faktické úkony na adrese: Maničky 4/40, 616 00 Brno, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

 4. V případě reklamace zboží, které se obtížně přepravuje, uplatní kupující práva z vadného plnění nejdříve emailem na emailovou adresu uvedenou v záhlaví, aby mohl být zvolen vhodný postup a zajištěna přeprava uvedeného zboží.

 5. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě se smlouvou (dále jen „rozpor se smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil. Rozpor se  smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí.

 6. Záruční doba činí 36 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. K uplatnění vad je nutné předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu (kopii faktury) a popis vad, které produkt vykazuje. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 7. Záruční lhůta začíná běžet od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li však věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

 8. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 9. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

 10. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé při běžném používání výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky, nedodržením technických podmínek skladování.

 11. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, a které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.

 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 13. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 1. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 1. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email:[email protected], web: www.adr.coi.cz.

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů.

 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, forem, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením a účelem.

 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 8. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná a může být kupujícímu zaslána elektronicky nebo písemně na základě vznesené žádosti.

 9. Znění všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 10. Kupující zakoupením zboží od prodávajícího dává souhlas s tím, že prodávající je oprávněn zveřejňovat fotografie a další materiály týkající se výroby a vzhledu zboží, zejména zboží vyrobeného na míru, a to včetně loga nebo názvu kupujícího (avšak jen právnické osob), a že může využít tyto fotografie a jiné marketingové materiály a činit a zpřístupnit reference kupujícího o výrobě zboží, a to zejména k propagaci, reklamě a podobným účelům na svých webových stránkách, sociálních sítích jako Facebook, Instagram, Twitter apod., případně na dalších místech určených ke zvýšení povědomí o zboží prodávajícího (dále jen: „propagace zboží“). V případě nesouhlasu kupujícího se zveřejněním marketingových podkladů, oznámí kupující tuto skutečnost písemně prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží, jinak se má za to, že s podmínkami propagace zboží, uvedených v tomto odstavci obchodních podmínek bez výhrad souhlasí, když s tímto projevil souhlas odesláním objednávky a potvrzením údajů uvedených v objednávce a objednávkovém formuláři.

 11. Tyto obchodní podmínky nabývající účinnosti dnem 15. 11. 2021

V Brně dne 15. 11. 2021Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

IKIN Furniture s.r.o.

IČ: 087 90 442

Stromovka 1

637 00 Brno

Email: wegett@wegett.cz

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o dodávce zboží, dle specifikací níže:

Číslo objednávky:

Datum objednání:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Datum:

Podpis spotřebitele

(pokud zasíláno v listinné podobě)