Pravidlá ochrany osobných údajov

týmto potvrdzujem zoznámenie s týmito pravidlami ochrany osobných údajov a udeľujem súhlas spoločnosti ikin Furniture s.r.o., IČO: 087 90 442, so sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 325350, zastúpené konateľom Davidom Sadovským (ďalej len "správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len "nariadenie"), a v zmysle zákona č. 18/2018 Zz o ochrane osobných udajov a o zmene a doplnení niektorých predpisovej (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"), spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko, prípadne. obchodná firma, obchodný názov
 • dátum narodenia, rodné číslo, prípadne. IČ
 • adresa bydliska, iná kontaktná adresa, prípadne. sídlo;
 • číslo identifikačného dokladu (občiansky preukaz, cestovný pas);
 • emailová adresa;
 • telefónne číslo;
 • platobné údaje (číslo bankového účtu);
 • IP adresa;
 • lokalita a geolokačné údaje;
 • údaje o vykonaných nákupoch a transakciách;
 • používateľské mená a heslá;
 • údaje o účtoch na sociálnych sieťach

Vedľa spracovanie údajov bez súhlasu na základe plnenia zmluvy, oprávneného záujmu správcu alebo z dôvodu splnenia právnej povinnosti, udeľujem súhlas na spracovanie osobných údajov na nasledujúce účely:

 • zasielanie obchodných a marketingových ponúk a oznámenie správcu;
 • ukladanie nákupných preferencií;
 • poskytnutie osobných údajov tretím stranám v prípadoch vyžadovaných zákonom, napríklad v súvislosti s výkonom štátnej správy, poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom, súdom atď., alebo v prípade iných zákonných procesov, kde sú osobné údaje oprávnene vyžadované;
 • ukladanie cookies.

Doba spracovania osobných údajov činí od udelenia súhlasu počas trvania zmluvy a po dobu dvoch rokov od jej ukončenia. Osobné údaje sú následne uchovávané v nevyhnutnom rozsahu po dobu vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. U daňových dokladov je toto obdobie minimálne 10 rokov). Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, prípadne ním poverenou oprávnenou osobou.

So spracovaním osobných údajov dávam svoj výslovný súhlas a poskytnutie mojich osobných údajov spoločnosti je dobrovoľné, slobodné a jednoznačné. Súhlas je možné vziať kedykoľvek späť, a to prostredníctvom emailu alebo doporučeným listom.

Bol som oboznámený s tým, že pri návšteve webu správcu do môjho zariadenia ukladá správca a následne z neho čítame malé súbory ako tzv. Cookies. Cookies sú malé súbory písmen a čísel, ktoré správca ukladá vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies umožňujú správcovi prepojiť vaše aktivity počas prezerania stránok správcu od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvorite. Vo chvíli, keď zatvorite okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookies vytvorila.

Zároveň beriem na vedomie, že:

 • môžem svoj súhlas vziať kedykoľvek späť;
 • môžem po Vašej spoločnosti požadovať informácie, aké osobné údaje o mojej osobe spracovávate;
 • môžem žiadať kópiu týchto spracúvaných údajov;
 • môžem si vyžiadať prístup k týmto údajom;
 • môžem vzniesť námietku;
 • môžem tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť;
 • môžem žiadať obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • môžem žiadať prenos týchto údajov;
 • môžem požadovať výmaz mojich spracovaných údajov;
 • môžem sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov alebo na súd.

Pri spracovaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani na profilovaniu. Správca nemá v úmysle odovzdať spracovávané osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným osobám