Všeobecné obchodné podmienky

 1. Predávajúci:

 1. Internetový obchod na adrese www.wegett.sk prevádzkuje:

IKIN Furniture s.r.o.

IČ: 087 90 442

DIČ: CZ08790442

Se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 325350

Zastoupená Davidem Sadovským, jednatelem

Email: wegett@wegett.cz

Telefon: +420 702 981 174

Výdej a sklad: Stromovka 1, 637 00 Brno

Číslo účtu FIO: 2601795426/2010

IBAN FIO: CZ7920100000002601795426

BIC / SWIFT FIO: FIOBCZPPXXX

 1. Úvodné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "všeobecné obchodné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzické osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu, prípadne zmluvu o dielo (ďalej ako "zmluva"), mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebitelia, prípade v rámci svojej podnikateľskej činnosti ako podnikatelia (ďalej len "kupujúci" alebo "objednávateľ"), prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho dostupného na: www.wegett.sk (ďalej len "internetový obchod").

 2. Predmetné všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, prípadne ďalšie zmluvnej dokumentácie, svedčiace o uzavretí zmluvných vzťahov medzi stranami, ktorým sú napríklad dodacie listy, potvrdenie o prevzatí tovaru, oboma stranami akceptovaná ponuka či potvrdená objednávka atď.

 3. Odlišné dohody v zmluve, resp. zmluvnú dokumentáciu, dohodnutú medzi stranami majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.

 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku .. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku

 1. Uzatvorenie zmluvy

 1. Internetový obchod obsahuje označenie tovaru, opis jeho vlastností a parametre produktu. U predmetného tovaru je zároveň uvedená cena za kus, a to vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na webovom rozhraní. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na objednávky pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia slovenský republiky.

 4. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru vyplnením objednávkového formulára, a to týmito spôsobmi:

 5. a) prostredníctvom zákazníckeho účtu na základe predchádzajúcej registrácie v internetovom obchode
  b) vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie druh tovaru a počet kusov tovaru a uvedené vloží do nákupného košíka v rámci internetového obchodu. Následne si kupujúci zvolí spôsob doručenia a platby, pri ktorých sú uvedené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru príslušným spôsobom dodania a o nákladoch spojených s určitým druhom platby.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo objednávky. Všetky údaje, ktoré kupujúci uvedie v objednávke, sú predávajúcim považované za správne.
 3. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov.
 4. Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní objednávky, kupujúcemu túto objednávku potvrdí, a to na emailovú adresu, ktorú kupujúci uvedie vo svojej objednávke. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy a zmluva je teda uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
 5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky, a to podľa množstva tovaru, výška kúpnej ceny a pod., Požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, a to aj telefonicky.
 6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.
 7. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle predávajúci kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku, ktorá sa považuje za nový návrh zmluvy. Zmluva je v tomto prípade uzatvorená, ak kupujúci potvrdí prijatie ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu.
 8. Kupujúci môže zrušiť objednávku do 24 hodín po odoslaní cez internetový obchod, a to aj bez udania dôvodu.
 9. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, a to hlavne ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
 10. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

 1. Zákaznícký účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom (emailom) a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok.

 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 1. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady na dodanie tovaru podľa zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovne:

a) bankovým prevodom na základe faktúry;

b) prostredníctvom Apple / Google / Microsoft / Go Pay;

c) platobnou kartou online;

d) na dobierku hotovostné platbou pri odovzdaní.

 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Balné je zdarma u všetkých zásielok.

 2. U nadmerných zásielok môže byť dodatočne účtovaná prirážka k cene prepravy, o ktorej bude predávajúci kupujúceho informovať. Ďalej môže byť účtovaná preprava podľa základných taríf v prípade akčných ponúk, dopredajov a zliav. Aktuálna hodnota poštovného je vždy uvedená v košíku pri výbere dopravcu a v potvrdení objednávky.

 3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby prostredníctvom Apple (Stripe) / Google / Microsoft Pay, GoPay, príp. iné vybrané služby, a prostredníctvom platby platobnou kartou online je kúpna cena splatná pri objednaní tovaru. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je cena splatná do dvoch (2) dní od uzavretia zmluvy. V tomto prípade je splatnosť tiež uvedená v daňovom doklade / faktúre.

 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu, s výnimkou prípadov, keď predávajúci určí s ohľadom a charakter a ďalšie parametre objednávky. V takom prípade predávajúci vystaví kupujúcemu zálohový list.

 1. Dodanie tovaru

 1. Predávajúci je podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke a kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.

 2. Miestom plnenia je adresa kupujúceho uvedená vo formulári objednávky, neuvedie kupujúci do objednávky miesto inej.

 3. Dodávky všetkého tovaru sa riadi dodacími podmienkami.

 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšej možnej dobe, spravidla objednávky expedujeme v rozmedzí 5 až 14 dní od potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho emailovú adresu, ak nie je dohodnuté inak. Expedičná doba začína vždy plynúť prvý nasledujúci pracovný deň.

 5. V prípade, že je objednávka kupujúceho viazaná na konkrétnu udalosť, ako napríklad Vianoce, narodeniny atď., Musí túto skutočnosť kupujúci uviesť do poznámky k objednávke, aby mohol predávajúci kupujúceho čo najskôr kontaktovať a zabezpečiť včasné doručenie.

 6. Doba doručenia sa predlžuje o lehotu potrebnú dopravcom k dodaniu tovaru.

 7. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O dlhšej dodacej lehote je povinný predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať. Nedodá predávajúci tovar ani v preukázateľne stanovenej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený od zmluvy bez ďalšieho odstúpiť.

 8. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 9. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a  v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 11. Ak kupujúci zvolí osobný odber tovaru, je možné si objednávku vyzdvihnúť po dohode za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch bude predávajúci kupujúceho informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať v priestoroch výdaja a skladu na adrese manickej 4/40, 616 00 Brno, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode.

 12. Predávajúci zaisťuje či sprostredkuje dodania objednaného tovaru, pričom jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých dopravných služieb, s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti príslušného dopravcu. V prípade zásahu vyššej moci alebo výpadku informačného systému nenesie predávajúci zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

 13. Ak je balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

 14. Zásielka je obvykle doručená do druhého, resp. tretieho dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

 1. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

 2. Pre odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim, ktorý je súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú adresu, alebo adresu výdaja a skladu predávajúceho uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

 3. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v odseku VII.1 týchto všeobecných obchodných podmienok, avšak lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ods. 1 tohto článku.

 4. Odstúpiť od zmluvy však podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Zb, o ochrane spotrebiteľa pri odovzdajú tovaru Alebo poskytovaní SLUŽIEB na základe ZMLUVY uzavretej na diaľku alebo ZMLUVY uzavretej mimo prevádzkových priestorov: predávajúceho a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v platnom znení, (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri odovzdajú na diaľky") nemožno okrem iného v prípadoch, keď bol tovar upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, kedy bol tovar vyrobený na mieru alebo tovar bolo určené zvlášť pre jedného spotrebiteľa, a ďalej v prípadoch, keď bola predmetom dodávka tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

 5. V prípade odstúpenia od zmluvy zašle alebo odovzdá kupujúci predávajúcemu tovar, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Všetky náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu nesie kupujúci, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 6. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, je predávajúci povinný kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a nevzniknú mu tým ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 7. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý je predávajúcim ponúkaný, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 8. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, vráti predávajúcemu tovar nepoškodený, neopotrebované a neznečistené, a ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci ale zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom inak, než je nutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie ceny.

 9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ prerušil výrobu alebo dovoz tovaru, kupujúci neprevzal predchádzajúce objednávku alebo opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť cenu. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho prostredníctvom jeho emailovej adresy, aby sa s ním dohodol na ďalšom postupe (napr. Dodanie iného tovaru a pod.), A ak predávajúci a kupujúci nenájdu náhradné riešenie, vráti predávajúci kupujúcemu v lehote štrnástich (14) dní všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom.

 1. Práva z chybného plnenia

 1. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 a následne. Zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len "Občiansky zákonník") a ustanoveniami § 18 a následne. zákona č. 250/2007 Zb o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").

 2. K tovaru vždy obdržíte daňový doklad, a to prostredníctvom emailu. Záručný list potom je potom súčasťou balíka.

 3. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho, zasiela tovar a robí ďalšie faktické úkony na adrese: manickej 4/40, 616 00 Brno, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.

 4. V prípade reklamácie tovaru, ktoré sa ťažko prepravuje, uplatní kupujúci práva z chybného plnenia najskôr emailom na emailovú adresu uvedenú v záhlaví, aby mohol byť zvolený vhodný postup a zaistená preprava uvedeného tovaru.

 5. V prípade odstrániteľnej chyby má kupujúci právo, aby táto bola odstránená bezplatne, riadne a včas. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku či závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 6. V prípade neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Rovnaké práva má kupujúci aj v prípade, ak kupujúci nemôže pre opakované vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. V prípade iných neodstrániteľných vád má kupujú právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 7. Záručná doba je 36 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. K uplatneniu vád je nutné predložiť doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim kupujúcemu (kópiu faktúry) a opis vád, ktoré produkt vykazuje. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

 8. Záručná lehota začína plynúť od odovzdania veci kupujúcemu. Ak bola však vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia.

 9. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.

 10. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Pokiaľ k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcemu dôjde neskôr, než je deň uplatnenia reklamácie, tak lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmeru výrobku za nový výrobok.

 11. Ak kupujúci uplatní reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci však nie je oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné súvisiace náklady.

 12. V prípade, že kupujúci uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy tovaru a predávajúci ju zamietne, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, kam môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

 13. Záruka sa vzťahuje len na chyby vzniknuté pri bežnom používaní výrobku. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, na chyby spôsobené nešetrným alebo násilným zaobchádzaním s výrobkami, nedodržaním technických podmienok skladovania.

 14. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho používania produktov, rovnako ako škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Nárok na záruku nie je možné uplatniť, ak vady boli spôsobené vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci. U zlacneného tovaru a tovaru použitého sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bol tovar zľavnený, a ktoré vznikli v dôsledku jeho používania či opotrebenia.

 15. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

 1. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 1. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Ak spotrebiteľ nie je spojený so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských spórovým a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným orgánom na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je slovenský obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov mimosúdneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na mimosúdne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu mimosúdneho riešenia sporov.

 1. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom slovenský republiky. Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 2. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR"), a zákonom č. 18/2018 Zb o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Informácie o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

 3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri Predám na diaľky.

 4. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, foriem, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením a účelom.

 6. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a je prístupná a môže byť kupujúcemu zaslaná elektronicky alebo písomne na základe vznesenej žiadosti.

 7. Znenie všeobecných obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. 9. 2020

V Brně dne 1. 9. 2020Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si prajete odstúpiť od zmluvy):

IKIN Furniture s.r.o.

IČ: 087 90 442

Stromovka 1

637 00 Brno

Email: wegett@wegett.cz

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Týmto oznamujem / oznamujeme *, že odstupujem / odstupujeme od zmluvy na tento tovar:

Tovar:

Dátum objednania / dátum prijatia *:

Číslo objednávky:

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov *:

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov *:

Dátum:

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov *

(Ak zasielaný v listinnej podobe)

* Nehodiace sa prečiarknite.